Πληροφορίες Ασφάλειας & Τεχνικές

 

Συμβουλευτείτε τις Πληροφορίες Ασφάλειας (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - Δ.Δ.Α.) και τις 
Τεχνικές Πληροφορίες (Δελτία Τεχνικών Πληροφοριών - ΔΕ.ΤΕ.Π.) για ασφαλή και σωστή χρήση
των προϊόντων Lesonal.